Asiakastarina: Solitella toteutti uuden palvelutuotteen, jotta omaishoitajamme jaksaisivat paremmin

Asiakastarina: Solitella toteutti uuden palvelutuotteen, jotta omaishoitajamme jaksaisivat paremmin

Hoiva-alan yritys Solitella hyödynsi Designmattersin Palvelutuote 30 päivässä -valmennusohjelmaa uuden omaishoitajapalvelun kehittämiseksi. Tähtäimenä oli suunnitella palvelu, joka tukee omaishoitajien työtä ja samalla heidän jaksamistaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Solitella tarjoaa ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ikääntyneiden omaishoitajille, kotihoitoa, kotisairaanhoitoa ja omaishoitajan sijaistamista lakisääteisten vapaiden pitämiseksi. Solitellan yrittäjä Terhi Tomminen on aiemmin toiminut sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa sekä omaishoidon palveluohjaajana ja koordinaattorina. Kokemus esimiestehtävistä sekä yksityisellä että julkisella puolella antoivat Terhille varmistuksen, että hän pärjäisi myös yrittäjänä. 

Keskustelimme Terhin kanssa omaishoidon haasteista ja tulevaisuuden näkymistä, ja kävimme läpi kokemuksia tänä keväänä toteutetusta palvelumuotoilutyöstä. Kerromme nyt, miten Palvelutuote 30 päivässä -prosessi sujui.

Tavoitteena tukea omaishoitajia ja lisätä ymmärrystä omaishoidon tilasta

Omaishoidon haasteet ovat puhututtaneet paljon viime aikoina. Aiheesta on saatu lukea muun muassa mediasta. Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon saatavuus on riittämätöntä. Näin ollen vastuu ikääntyneiden ihmisten hoivasta siirtyy yhä enemmän läheisten, kuten iäkkään puolison tai aikuisten lasten vastuulle. Terhi kertoo, että lähtökohtana uuden palvelun kehittämiselle oli suuri tarve omaishoitajien työn tukemiselle.

Terhi korostaa, että omaishoitajat tekevät äärimmäisen tärkeää työtä, ja hän haluaakin omalla työllään parantaa omaishoitajien hyvinvointia ja mahdollistaa heidän onnistumisensa arvokkaassa työssään. Uuden palvelun suunnittelussa tavoitteena oli, että palvelun avulla ikääntyneet omaishoitajat saavat fyysistä ja psyykkistä tukea tarvittaessa, että heillä on mahdollisuus pitää ansaittuja vapaita ja että heidän oma terveys ja toimintakykynsä pysyvät yllä. Lisäksi tavoitteena on tarjota tietoa etuuksiin ja tukimuotoihin sekä omaisen sairauteen liittyen.

Menestyäkseen kotihoidon alalla yrittäjän tulee tarjota yksilöllistä ja räätälöityä palvelua asiakkailleen, Terhi tiivistää. Lisäksi palveluiden tulee toteutua sovitusti ja täsmällisesti. Nykyiset ja tulevaisuuden haasteet kotihoidossa liittyvät isolta osin osaavan henkilökunnan saatavuuteen, Terhi muistuttaa. Sen seurauksena myös kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen saatavuus ovat vaarassa heikentyä niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Työnantajan täytyykin pitää huolta työntekijöistään, jotta he voivat puolestaan antaa täyden panoksensa asiakkaiden hyväksi. On erityisen tärkeää, että kotihoidon alan yritys on työntekijöiden näkökulmasta vetovoimainen ja yhtä lailla pitovoimainen.

Palvelutuote syntyy iteroiden, mutta jatkuvasti edeten

Palvelutuote 30 päivässä -valmennusohjelmassa Terhi halusi lähteä tuotteistamaan ja koemarkkinoimaan ideaansa uudesta kotihoidon palvelusta, joka on suunnattu omaishoitajille. Valmennusohjelmassa Terhi työsti ideaansa valmennusohjelman työkalujen avulla sekä sparrasi sitä Designmattersin Johannan haastaessa ja ohjatessa säännöllisten sparraustapaamisten aikana. Kuukauden aikana Terhi ja Johanna pitivät yhteensä kahdeksan sparraustuokiota, joissa ideaa jalostettiin ja kehitettiin eteenpäin. Palvelumuotoilutyö ja valmennusohjelma etenivät asiakasymmärryksen selkeyttämisestä inspiraatioiden hakemiseen, ideointiin, konseptointiin ja lopulta koemarkkinointiin.

Kuukauden mittaisen valmennusohjelman aikana syvennyttiin pohtimaan asiakkaiden nykytilan ongelmia, asiakkaiden toimintatapoja sekä kehitettävän palvelun ansaintamallia ja palvelupolkua. Johanna auttoi Terhiä kiteyttämään uuden palvelun ehjäksi kokonaisuudeksi, konkretisoimaan sitä ja suunnittelemaan, miten asiat viedään käytäntöön. Valmennusohjelman aikana suunniteltiin myös yrityksen ja palvelun brändiä ja kirkastettiin yrityksen strategiaa ja tiekarttaa tuleville vuosille. Konkreettisena lopputuloksena saatiin aikaiseksi uusi palvelukokonaisuus sekä myyntimateriaalit asiakasneuvotteluja ja henkilökunnan rekrytointeja varten. Terhi on tyytyväinen lopputulokseen ja siihen, että nyt sekä loppuasiakkaan että ostaja-asiakkaan tarpeet ja toiveet tunnistetaan paremmin, jonka myötä palvelun tarjoaminen on helpompaa. 

Lopputuloksena uusi palvelutuote ja paljon uutta osaamista

Terhi kertoo oppineensa valmennusohjelman aikana hakemaan tietoa ja tarkastelemaan olemassa olevaa tietoa kriittisesti. Uudet ideointimenetelmät olivat Terhille tärkeä uusi anti palvelumuotoilutyöstä. Merkittävä oivallus oli myös se, miten tietoa ja käytänteitä voidaan soveltaa muilta kaupallisiltakin aloilta hoiva-alalle.

Johanna auttoi Terhiä pohtimaan ja löytämään uusia näkökulmia omaan ajatteluun koskien muun muassa asiakkaiden erilaisia tarpeita ja elämäntilanteita sekä palvelun tuotteistamiseen liittyviä asioita. Johannan innostava ja lämminhenkinen työskentelyote saavat kiitosta Terhiltä. Johanna osaa myös muistuttaa realiteeteista, mikä oli Terhin mukaan myös etu.

Terhi teki jo edellisenä vuonna yhteistyötä Johannan kanssa eri projektin tiimoilta, joten yhteistyön aloittaminen uuden palvelun kehittämiseksi tuntui luontevalta. Kaiken kaikkiaan Terhi kertoo, että yhteistyö sujui erittäin hyvin. Kenties aiemmasta yhteistyöhistoriasta johtuen Terhistä tuntui välillä, että Johanna luki hänen ajatuksiaan ja näin ollen projekti sujui mutkattomasti. 

Projektista oli valtavasti hyötyä. Opin hakemaan tärkeää tietoa palvelun kehittämisen kannalta, sain uusia ideointimuotoja ja opin uudistamaan omaa ajatteluani.

Terhi Tomminen, yrittäjä, Solitella

Terhi suosittelee Palvelutuote 30 päivässä -valmennusohjelmaa sellaisille yrityksille, jotka haluavat parantaa asiakaslähtöistä toimintaa ja ovat valmiita myös investoimaan siihen. Palvelu sopii myös niille, jotka haluavat kehittää ja innovoida tarjontaansa yrityksen kannattavuuden lisäämiseksi.

Kiitokset Terhille ja Solitellalle antoisasta yhteistyöstä!