Yrityksen arvon kasvattaminen liiketoimintamuotoilun päämääränä

Yrityksen arvon kasvattaminen liiketoimintamuotoilun päämääränä

Yrityksen arvon kasvattaminen tarvitsee rakenteellisten uudistusten ja johtamisen rinnalle luovaa uuden kehittämistä. Liiketoimintamuotoilu on tähän oikea menetelmä, koska se lähtee tutkimaan piileviä asiakastarpeita ja luomaan niistä potentiaalisia kasvuaihioita tulevaisuutta varten. Liiketoimintamuotoilu tarjoaa myös prosessin kokeilevalle kehittämiselle, innovoinnille ja tuotteistamiselle.

Mistä palasista liiketoimintamuotoilu sitten on tehty?

Ihmislähtöisyys ja ”thick data”

Liiketoimintamuotoilu hyödyntää ihmistieteiden menetelmiä syvällisen asiakasymmärryksen hankkimisessa ja uusien näkökulmien sekä näkemysten tuottamisessa. Tutkimusvaiheessa etsitään ihmisten yritykselle ja sen tuottamille palveluille antamia kulttuurisia merkityksiä. Merkitysten ymmärryksen kautta tunnistetaan, mikä asema yrityksellä ja sen palveluilla on ihmisten arjessa, ja ennen kaikkea, miten sitä voisi parantaa. Ihmislähtöisyyden kautta muodostuva uusi tieto ja näkemyksellisyys ovat yritykselle kilpailuetua tuovia asioita. Syvällisen asiakasymmärryksen kautta yritys pyrkii löytämään jotain sellaista näkemystä, joka on löydettävissä vain tutkimalla kenttää ainutkertaisilla menetelmillä. Laadulliset tutkimusmenetelmät kuten etnografia tarjoavat tässä vaiheessa rikasta dataa – thick data, jonka tavoitteena tuoda näkyviin syitä ajattelu- ja toimintamalleille. Osaatko jo hyödyntää laadullisia menetelmiä big datan ja tilastojen rinnalla?

Jalostusarvo

Liiketoimintamuotoilu kasvattaa tuotteen, ratkaisun tai raaka-aineen jalostusarvoa muotoilemalla siihen kerroksia ja ulottuvuuksia, jotka kasvattavat asiakkaan kokemaa arvoa sekä liiketoiminnan arvoa. Korkeampi jalostusarvo mahdollistaa ratkaisun paremman kannattavuuden ja ainutlaatuisen asiakaskokemuksen kautta paremman asiakasuskollisuuden ja suosittelun. Jalostusarvo voi olla parempaa käytettävyyttä, hyödyllisiä lisäpalveluita, helpompi toimitustapa, puhutteleva brändi ja tarina, tai kokonaisvaltainen palvelukonsepti. Liiketoimintamuotoilu tuo identiteetin, sisällön, tyylin, äänensävyn ja toimintamallin kehitettävälle ratkaisulle. Liiketoimintamuotoilun avulla ratkaisusta voidaan muotoilla myös skaalattava tuote ja tavaramerkki, tai mallisuojattu palveluprosessi, jonka liiketoiminta-arvo kasvattaa yrityksen arvoa.

Vastuullisuus

Yrityksen tulee sopeutua tämän päivän vastuullisuusvaatimuksiin koskien myös ympäristö- ja sosiaalista vastuullisuutta. Liiketoimintamuotoilu auttaa suunnittelemaan pois sellaiset sisällöt ja toimintatavat, jotka pitää korvata vastuullisemmilla ja kestävillä ratkaisuilla. Liiketoimintamuotoilu on myös prosessi, joka analysoi liiketoimintaympäristöä systeeminä ja pyrkii löytämään yritykselle oleellisen vastuullisuuskärjen, jonka saralla yrityksen vaikuttavuus on merkityksellistä niin yhteiskunnalle kuin yritykselle itselleen. Liiketoimintamuotoilu on lähestymistapa, joka pureutuu yrityksen omiin liiketoimintaprosesseihin ja pyrkii huomiomaan sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden niissä entistä paremmin. Vastuullisuus on oikein toimimista niin ympäristöä, ihmisiä ja yhteiskuntaa kohtaan. Liiketoimintamuotoilu on menetelmä, joka pyrkii luovilla työmenetelmillä löytämään ratkaisuja ihmisten elämänlaadun parantamiseen ja siten myös vastuullisen yritystoiminnan arvon kasvattamiseen.

Konkreettisuus

Liiketoimintamuotoilu tuottaa jatkuvasti konkretiaa koko prosessin ajan. Konkretiaa syntyy tutkimusvaiheesta – löydöksiä, kuvauksia, havaintoja, johtopäätöksiä ja näkemyksiä konkretisoituna mm. tutkittavan kohderyhmän sitaatein. Konkretiaa syntyy myös yhteiskehittämisen, luonnostelun ja konseptoinnin vaiheista – liiketoimintamuotoilu tuottaa nopeasti prototyyppejä uudesta ratkaisusta, jotka ruokkivat ideointia ja kehittämistä edelleen. Liiketoimintamuotoilu lähestyy uusia kehitettäviä ratkaisuja myös tuotteistamisen ja immateriaalisten oikeuksien näkökulmasta työstäen suojattavissa ja rekisteröitävissä olevia elementtejä ja niihin liittyviä liiketoimintamalleja.

Liiketoimintamuotoilu on lähestymistapa ja menetelmä yrityksen ja liiketoiminnan arvon kasvattamiseen luomalla uutta hyötyä tai elämystä niin asiakkaille, sidosryhmille kuin yritykselle. Muotoilualalla hyvin tunnettu Design Value Index kertoo myös, että muotoilua systemaattisesti hyödyntäneet yritykset ovat kasvattaneet yrityksen arvoa yli kaksinkertaisesti 10 vuoden aikana verrattuna muihin yhtiöihin.

Kiinnostuitko liiketoimintamuotoilusta? Ota yhteyttä niin keskustellaan mahdollisuuksista lisää!