Netwheels Oy

Netwheels Oy

Designmatters Studio on tehnyt yhteistyötä autoalan tietojärjestelmiin ja -palveluihin erikoistuneen Netwheelsin kanssa elokuusta 2022 lähtien. Yhteistyön pääpaino on ollut osallistavassa strategiatyöskentelyssä ja sitä kautta laajemminkin liiketoiminnan kehittämisessä. Yhteistyön myötä Netwheels on pystynyt hyödyntämään palvelumuotoilun menetelmiä niin strategian, johtamisen kuin palvelutuotteiden kehittämisessä. Jututimme Netwheelsin toimitusjohtaja Ville Ferneliusta ja kertasimme, miten yhteistyö on sujunut tähän saakka.

Osallisuuden kautta kohti johdettavaa kokonaisuutta

Netwheels on moderni ohjelmistoyritys, joka auttaa digitaalisilla ratkaisuillaan autoalan toimijoita parantamaan palveluitaan ja kehittämään toimintaansa. Netwheelsin tavoitteena on jatkaa kasvua autoalan tietojärjestelmien ja -palveluiden tarjoajana ja kehittyä johtavaksi toimijaksi alalla. Digitalisaatio, kehittyneet tietojärjestelmät ja erityisesti datan hyödyntäminen ovat tärkeä osa onnistunutta autokauppaa sekä autoalan palveluita ylipäänsä. Tähän Netwheels haluaa tarjota toimivia ratkaisuja. Samalla Netwheels haluaa olla vastuullinen toimija niin yhteiskunnallisesti kuin työnantajana. Designmatters Studio on ollut Netwheelsin apuna osallistavassa strategiatyössä ja tulevaisuuden suunnittelussa.

Strategiatyössä on tärkeää ymmärtää ja haastaa nykytilaa, etsiä rohkeasti uusia ratkaisuja ja konkretisoida niitä toteutettavissa olevaan ja viestittävään muotoon. Strategian valmisteluun ja muodostamiseen on tärkeää osallistaa ne ihmiset, joita tarvitaan myös strategian toteuttamisessa onnistumiseen. Strateginen muotoilija voi tuoda uutena yrityksen ulkopuolisena asiantuntijana uutta näkökulmaa strategiatyöskentelyyn ja helpottaa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamista. 

Ville kertoo, että yhteistyössä Designmattersin kanssa merkittävää on ollut strategian ja tulevaisuuden vision sanallistaminen ymmärrettävään muotoon. Tavoitteena strategiatyössä on ollut saada aikaiseksi johdettava kokonaisuus, jossa jokainen organisaation henkilö ymmärtää, mihin suuntaan yritys on menossa. Strategisen muotoilun, tarinallistamisen ja tiivistämisen ohella on siis luontevasti tapahtunut myös johtamisen muotoilua. Designmattersin Johanna on ollut apuna strategiatyön fasilitoinnissa, sparrailussa ja lopputulosten visualisoinnissa ja tiivistämisessä.  

Ville korostaa sitä, että laajojen ja monimutkaisten asioiden kiteyttäminen on tärkeää, jotta strategian ympärille voidaan rakentaa tavoitteellista ajattelumallia koko yrityksen tasolla. Kirkasta ja selkeää sanomaa on helpompi ymmärtää ja sitä voidaan kehittää eteenpäin. Isompiin tavoitteisiin pääseminen koostuu pienemmistä askelista, ja näitä toteutetaan asiantuntijatiimeissä, jotka muodostavat omaan työhön liittyvät tarkemmat tavoitteet yhteisen strategian pohjalta. Henkilöstön osallistaminen koko strategiatyön matkan varrella on merkittävässä roolissa Netwheelsin ja Designmattersin yhteistyössä.

Osallistamisen lisäksi iteratiivinen strategiatyö ja muun muassa välitulosten ja kokeilujen toteuttaminen on tärkeää, Ville mainitsee. Yhteistyön aikana tarkistetaan säännöllisesti, miten on onnistuttu ja mitä voitaisiin tehdä toisin. Ymmärrettävää ja johdettavaa tulosta pyritään myös jatkokehittämään. Tämä tapahtuu muun muassa siten, että strategiatyö on jatkuvaa ja Johanna tekee strategisena muotoilijana tiivistä yhteistyötä yrityksen johdon ja asiantuntijoiden kanssa. 

“On ollut tärkeää, että on olemassa joku taho joka pystyy tiivistämään tulokset haluttuun muotoon. Tämä on ollut yksi konkreettinen apu, johon olemme olleet todella tyytyväisiä tässä yhteistyössä.”

Netwheelsin toimitusjohtaja Ville Fernelius

Työn tuloksena konkreettisia työkaluja ja oppimista organisaatiossa

Netwheelsille yrityksenä yhteistyöstä on ollut monia hyötyjä. Strategiaa on onnistuttu tiivistämään ja samalla on välillisesti voitu kehittää toimintatapoja ja työntekijöiden strategista ajattelua. Ville on tyytyväinen siihen, että työntekijät ovat saaneet uusia työkaluja strategisessa kontekstissa toimimiseen ja näin on voitu kehittää koko organisaation toimintaa. Strategiatyöskentelyn lisäksi Johanna on auttanut myös uusien palveluiden konseptoinnissa. Uutta palvelumuotoilun tuomaa oppia on voitu siis hyödyntää monella tapaa.

Ville korostaa, miten tärkeää on osallistaa eri toimijoita strategiatyöhön. Kehitystyössä on ollut mukana niin henkilöstöä, hallituksen jäseniä, omistajia, asiakkaita kuin muitakin yhteistyökumppaneita. Etenkin henkilöstön näkemykset ovat olleet tärkeässä roolissa. Työntekijöiltä löytyy erilaista osaamista johtoon verrattuna, ja tämä arvokas tieto on hyvä saada hyödynnettyä. Ville toivoo voivansa osallistamisella vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon, kun he huomaavat mihin kaikkeen oma työ vaikuttaa ja mitä sillä voidaan saavuttaa. Strateginen muotoilu voi parantaa myös organisaation sisäistä dialogia. Osallistaen koottu strategia on helposti ymmärrettävä, tiivis, hallittava ja läpinäkyvä, ja sitä voidaan systemaattisesti kehittää.

Kokonaisuudessaan Ville kertoo yhteistyön sujuneen hienosti ja olevansa tyytyväinen. Johannan työskentely on joustavaa ja tehokasta, ja lisäksi muotoiluosaaminen ja pitkä kokemus näkyvät Johannan tavassa toimia. Ville mainitsee, että Johannan isona etuna on kokemus sekä strategiatyöskentelystä että palvelumuotoilusta. Tämä on mahdollistanut isompien, strategisten kokonaisuuksien käsittelyn ja työstämisen erilaisista näkökulmista. Strategisen muotoilun vahva osaaminen olikin yksi edellytys yhteistyön alkamiselle Netwheelsin etsiessä yhteistyökumppania.

Kenelle Desigmatters Studio olisi hyvä yhteistyökumppani ja kuka voisi hyötyä Oma strateginen muotoilija -palvelusta? Netwheelsin kokemusten perusteella Ville suosittelee Designmatters Studion palveluita sellaiselle yritykselle, joka on halukas tekemään osallistavaa ja läpinäkyvää strategiatyötä sekä hyödyntämään muotoilun mahdollisuuksia yrityksen kehittämisessä.

Kiitos antoisasta yhteistyöstä Netwheels!

Netwheelsiläiset strategiateemojen parissa