Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Designmatters Studio Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.11.2020. Päivitetty 17.10.2022

1. Rekisterinpitäjä

Designmatters Studio Oy
Rastaansiipi 9 B 5, 90650 Oulu
johanna@businessworks.fi
Y-tunnus: 3008447-9

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Johanna Laurinen
johanna@businessworks.fi
050 3180121

3. Rekisterin nimi

Designmatters Studio Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle perustuu henkilön omaan suostumukseen.

Designmatters Studio Oy:n rekisterinpidon perusteena on asiakassuhteen ylläpito ja yhteydenpito asiakkaisiin sekä Businessworksin palveluiden markkinointi. Asiakassuhde perustuu aina sopimukseen. Designmatters Studio Oy kerää henkilötietolain puitteissa asiakastietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja yhteydenpito asiakkaisiin
Markkinointi eri kohderyhmille
Asiakassuhteen ja yrityksen palveluiden kehittämiseen
Asiakaspalautteen käsittely
Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
Tilastointi
Yrityksen toteuttamat tutkimukset ja kyselyt

5. Rekisterin tietosisältö

Designmatters Studio Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja

etu- ja sukunimi
asema/vastuualue
syntymäaika
kieli
puhuttelumuoto
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
organisaation nimi, osasto, osoite ja y-tunnus
www-sivustojen osoitteet
tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
asiakaspalautteet ja yhteydenotot
asiakkaan kanssa käydyt keskustelut
laskutustiedot
muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, webinaareihin ja tapahtumiin osallistuminen)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Designmatters Studio Oy:n kanssa.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista vastaavista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietoa voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten organisaatioiden verkkosivuilta sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi Designmatters Studion sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Designmatters Studion ulkopuolisista rekistereistä.

Rekisteriin tallennettavaa tietoa voidaan saada luovutuksina muista henkilörekistereistä, jos perusteena on rekisteröidyn suostumus tai lain säännös.

7. Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen

Henkilötietoa säilötään niin pitkään kuin se on asiakassuhteen hoidon ja liiketoiminnan kannalta merkityksellistä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti mm. Designmatters Studion valikoimille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Designmatters Studio Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen luovutuksia ei tehdä Suomen ja EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ainoastaan järjestelmien teknisen toteutuksen ja ylläpidon yhteydessä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti mm. salasanoin. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Designmatters Studio noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee toimittaa sähköpostilla rekisterinpitäjän osoitteeseen johanna@businessworks.fi, kirjeellä tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee toimittaa kohdan 11 mukaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

13. Muutokset tähän selosteeseen

Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan.